Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
46887
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
6 februari 1986
Kadaster deel/nr: 
82966/63
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Delft
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Delft
X-Y coördinaat: 
83472 - 448014

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

AGNETAPARK genaamde arbeiderskolonie met in kleine blokjes gegroepeerde woningen, elk voorzien van eigen door heggen begrensde tuintjes, en met gemeenschappelijke gebouwen in door Jhr Mr L.P. Zocher ontworpen landschappelijke park-aanleg met op cirkel ellips- en zwanenhalsvormen geent stratenplan en met in oorsprong twee serpentinevormige vijvers, waarvan thans nog de meest centrale resteert, en met een monumentaal ingangshek, in 1884-86 tot stand gekomen op initiatief van de oprichter-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, J.C. van Marken - wiens eigen, centraal in het park gesitueerde villa met kantoor naar ontwerp van E. Gugel en in 1929 uitgebreid tot Industrie- en Huishoudschool naar ontwerp van A.H. Wegerif Gzn., in mei 1981 is gesloopt - ten behoeve van de huisvesting van de bij zijn fabriek werkzame arbeiders en hun gezinnen (in oorsprong tachtig woningen omvattende en twee cooperatieve winkels, waarvan er een is afgebroken en een naderhand tot woning is ingericht).

De arbeiderswoningen zijn ontworpen door F.M.L. Kerkhoff in een ten dele op het voorbeeld van de arbeiderskolonie te Mulhouse en ten dele op Engelse cottage-arbeiderswoningen geinspireerde trant, vermengd met eigentijdse, deels op de Renaissance geinspireerde, kenmerken, hetgeen is terug te vinden in respectievelijk de oorspronkelijke groepering van zeven blokken van vier woningen rug-aan-rug onder een kap; in de toepassing van - al dan niet van wolfeinden voorziene - pannen zadeldaken met groot overstek en houten schoren, topmakelaars en gesneden topwerken, en met topgevels en dakkapellen; en van ruitvormige decoraties; in de toepassing van spaarbogen met siermetselwerk boven de vensters en de als toppilasters uitgevoerde hoekschoorstenen; in het overig gebruik van getoogde vensters, met roedenverdeling en soms gekoppeld, gele siersteenbanden en -blokken, cordonlijsten en geprofileerde gootlijst en houten deuren met diagonaalsgewijs geplaatste delen. De meeste van deze woningen bezitten een bouwlaag, met kapverdieping.

De WONINGEN aan de Pasteurstraat zijn telkens in groepen van drie verdeeld onder dwarsgeplaatste zadeldaken met risalerende partijen terzijden, voorzien van topgevels, en met ingang aan elk van beide korte gevels, en een ingang in het midden van de lange straatgevel.

De woningen aan de Frederik Matthesstraat zijn in blokken van verschillende grootte gegroepeerd: een van zes (nrs 1-11), onder samenstel van wolfdaken en ingangen aan de korte zijden en in het midden van de straatgevel vier blokken van vier (13-19, 21-27, 29-35, 37-43), elk met dwarsgeplaatst zadeldak en risalerende middenpartij met haaks zadeldak en alle ingangen in de lange straatgevel; een blok van vier (2-8, waarvan nr 2 in oorsprong een cooperatieve manufactuurwinkel bevatte en thans een gemoderniseerde zijgevel bezit), met ingangen in de brede eindgevels en in het midden van de lange straatgevel tussen de door topgevels bekroonde risalieten; vijf blokken van in oorsprong vier, thans twee, onder een wolfkap samengebrachte, woningen met driehoekige dakkapellen en met de ingang in uitgebouwde zijportalen aan de straatgevels, waarbij de voorheen Zierenstraat genaamde weg thans een voetpad achterom is geworden (nrs 10-12; 14-16; 18-20; 22-24; 26-28).

De WONINGEN aan de Zocherweg zijn aan de zuidzijde gegroepeerd in twee blokjes van twee, elk onder samenstel van mansardekappen en met van onder gespleten schoorstenen tussen de beide daken, en met van acroteria voorziene topgevels, met ingangsdeuren met gietijzeren roostervullingen, voorts platafgedekte aanbouwen terzijde (nrs 1-3, 5-7); aan de noordzijde waren de woningen in oorsprong gegroepeerd in twee blokjes van vier rug-aan-rug onder een wolfkap te weerszijden van het twee bouwlagen hoge middenblok dat in oorsprong vier beneden- en vier bovenwoningen bevatte, en van welke blokjes thans het aantal woningen is gehalveerd (11-13, 23-25, 15-21); de twee eerstgenoemde blokjes zijn gelijk aan die van de even zijde van de Frederik Matthesstraat, het middenblok heeft een dwarsgeplaatst wolfdak en een middenrisaliet onder zadeldak, waarin twee ingangen zijn opgenomen naar de bovenwoningen en met twee onder een lessenaarsdak uitgebouwde ingangsportalen ten behoeve van de benedenwoningen te weerszijde (alle ingangen in oorsprong gespiegeld aan de voormalige Zierenstraat).

Tot het Agnetapark behoren voorts het drukkerijgebouw, in vergelijkbare trant ontworpen door A. Zieren, omstreeks 1890, en later uitgebreid; met verdieping onder afgeplat schilddak, met omlopende kroonlijst, doorbroken door een topgevel; de gevels voorzien van zesruitsschuifvensters met boognissen (Frederik Matthesstraat 30/Zocherweg); alsmede het uit 1892 daterende door B. Schelling Azn. ontworpen ontwikkelings- en ontspanningsgebouw "de Gemeenschap", met twee bouwlagen opgetrokken op een kruisvormige plattegrond onder een samenstel van pannen zadeldaken met groot overstek en houtschoren en met plat afgedekte, van roestkleurige geglazuurde banden en gekoppelde vensters met natuurstenen onderlijsten en boogfriezen (Zocherweg 2/J.C. van Markenweg);

alsook de in 1914 ter plaatse van de oude gebouwde "Tent", met verdieping onder pannen wolfdak met nokruiters op de hoeken, drie ventilatiekappen, en dakkapellen; met tussen de twee ingangsportalen uitgebouwde houten serre aan de lange oostzijde, en door koperen koepel bekroonde ronde traptoren met blauwgeglazuurde, lintvormig voortgezette tegellambrizering in de ZO-hoek; de korte zuidgevel voorzien van een door een lessenaarsdak overhuifd ingangsportiek; alsook het dubbele smeedijzeren toegangshek met de naam van het park, op de kruising van de Frederik Matthesstraat en de Zocherweg.

Complex van gebouwen in landschappelijk aangelegd park, met kenmerkende structuur van slingerend stratenplan en vijver, en bloksgewijze, steeds gevarieerde groepering van gezinswoningen met eigen tuintjes en met gemeenschappelijke gebouwen voor ontwikkeling en ontspanning in voor de tijd typerende stijlen met gebruikmaking van buitenlandse en historische voorbeelden vermengd met eigentijdse motieven, en met sierlijk gesmeed hek, als geheel een zeldzaam voorbeeld van een companytown, gesticht als fabrieksarbeiderskolonie.

Fabrieksarbeiderskolonie met bijbehorende gebouwen, park en hek van algemeen belang wegens bijzondere stedebouwkundige, architectuur- en sociaal-historische waarde.

Als zogenoemd Tweede Park naar ontwerp van J. Gratama in 1925-'27 tot stand gekomen uitbreiding van het Agnetapark, met in oorsprong geopende blokken rondom een rechthoekige vijver gegroepeerde eengezinswoningen in een aan de Amsterdamse School verwante, doch sterk vereenvoudigde trant, de woningen zijn elk voorzien van eigen, door heggen begrensde voortuinen en van in oorsprong gemeenschappelijke, thans verdeelde tuinerve, en zij bevatten een bouwlaag met kapverdieping; zij zijn telkens onder een hoge dwarsgeplaatste, met rode pannen gedekte mansardekap samengebracht met overstek en doorgaande gootlijst, om de hoek omgezet, en voorts aan voor- en achterzijde voorzien van gekoppelde, plat afgedekte dakkapellen met houten beschot en groen/gele ruit-decoratie, op de beganegrond een driezijdig uitgebouwde vensterpartij met roedenverdeling in de afgeschuinde zijden en met witgeverfde kozijnen en okergeel gekleurd raamhout, evenals de overigens donkergroene toegangsdeur; de korte eindgevels bevatten beneden twee vensters met roedenverdeling aan de zijden, bovenaan verbonden door een tandlijst, en in de top twee kleinere vensters met roedenverdeling te weerszijden van een lichtrisalerend middenvak met gele sierstenen.

Tussen de nrs 3 en 5, 27 en 29 van Vijver Noord bevinden zich, eveneens door mansardekappen gemarkeerde poortjes, die worden herhaald tussen de nrs 5 en 7, 37 en 39 aan de Verkadestraat, tussen de blokken aan het Robert Kouwmansplein en tussen de nrs 8 en 10 van de Laan van Altena.

Varianten op bovenbeschreven eengezinswoningen vormen de beneden- en bovenwoningen aan de Wallerstraat 32-46 en aan de Verkadestraat 7-37, die daartoe een tweede bouwlaag bezitten en vier onder een luifel samengebrachte toegangsdeuren, doch overigens geheel in dezelfde trant zijn uitgevoerd, evenals de een bouwlaag hoge winkelhuizen aan Wallerstraat 15 en 17 met etalageruimten.

Sterker op bovenbeschreven woningen varierend is het blok Wallerstraat 10-20, bekroond door een koperen lantaarn met vier wijzerplaten, en met terzijde uitgebouwde, plat afgedekte ingangsportalen naar de bovenwoningen, evenals de bovenverdieping van bosserend metselwerk zijn voorzien; en boven een balcon bevatten; op de benedenverdieping zijn voorts kantoor- en winkelruimten ingericht waarvan de etalageruiten zijn samengebracht onder luifels en voorts zijn voorzien van verdeelde bovenlichten; terzijde twee halfronde afgesloten deuren naar de bovenwoningen, en in het midden dubbele deuren met stoep, en een uitkragende erker op de verdieping; in de top van de zijgevels een kepervormige erker, een risalerende schoorsteenpartij en vensters met driehoekige beëindiging; aan de zijde van het eerste park voorzien van veelhoekige bergplaatsen onder dito pannen dak, met een muur verbonden; voor het overige gelijk aan de andere woningen.

Voorts bevinden zich twee bouwlagen hoge eengezinswoningen aan de Laan van Altena 2-8 en Wallerstraat 1-7, de eerste met erkers bij de hoekwoningen en alle voorzien van geel/groene deuren met knopversiering, en voor het overige verwant met de andere woningen.

Tot deze uitbreiding behoren voorts twee toegangshekken met gemetselde pijlers en lantaarns, op de grens met het eerste park aan de Laan van Altena en de Wallerstraat, waarvan de laatste een gedenksteen bevat van de stichting van het tweede park in 1926.

Complex van arbeiderswoningen met op tuinstadgedachte geinspireerde doch sterk vereenvoudigde aanleg met centrale vijver en in oorsprong geopende blokken met rijwoningen, waarbij soms ter variatie de rooilijnen inzwenken of teruggelegd zijn, van kenmerkende woningbouw-architectuur uit de jaren '20 van deze eeuw waarbij op een stramien op subtiele wijze is gevarieerd, met accent op het metselwerk en het in drie kleuren, wit, okergeel en donkergroen - geschilderd houtwerk, en waarbij als verbindende elementen de langgerekte pannen mansardekappen met overstek en dakkapellen, alsmede luifels zijn toegepast.

Arbeiderswoningbouwcomplex van belang wegens stedebouwkundige, architectuur- en sociaal-historische waarde, als uitbreiding in eigentijdse vorm van het oorspronkelijk Agnetapark.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaFrederik Matthesstraat12613 ZXDelft
NeeVijver Zuid102613 ZMDelft
NeeVijver Noord152613 ZNDelft
NeeVijver Noord172613 ZNDelft
NeeVijver Noord192613 ZNDelft
NeeVijver Noord212613 ZNDelft
NeeVijver Noord232613 ZNDelft
NeeVijver Noord252613 ZNDelft
NeeVijver Noord272613 ZNDelft
NeeVijver Noord292613 ZNDelft
NeeVijver Noord312613 ZNDelft
NeeVijver Zuid242613 ZMDelft
NeeVijver Zuid62613 ZMDelft
NeeVijver Zuid82613 ZMDelft
NeeWallerstraat16C2613 ZSDelft
NeeVijver Noord112613 ZNDelft
NeeVijver Zuid122613 ZMDelft
NeeVijver Zuid142613 ZMDelft
NeeVijver Zuid162613 ZMDelft
NeeVijver Zuid182613 ZMDelft
NeeVijver Zuid202613 ZMDelft
NeeVijver Zuid222613 ZMDelft
NeeVijver Zuid262613 ZMDelft
NeeVijver Zuid282613 ZMDelft
NeeVijver Zuid302613 ZMDelft
NeeVijver Zuid322613 ZMDelft
NeeWallerstraat12613 ZRDelft
NeeWallerstraat32613 ZRDelft
NeeVijver Noord132613 ZNDelft
NeeVijver Noord92613 ZNDelft
NeeWallerstraat72613 ZRDelft
NeeVerkadestraat82613 ZLDelft
NeeVerkadestraat352613 ZKDelft
NeeVerkadestraat372613 ZKDelft
NeeVerkadestraat392613 ZKDelft
NeeVerkadestraat412613 ZKDelft
NeeVerkadestraat432613 ZKDelft
NeeVerkadestraat452613 ZKDelft
NeeVerkadestraat472613 ZKDelft
NeeVerkadestraat492613 ZKDelft
NeeVerkadestraat22613 ZLDelft
NeeVerkadestraat42613 ZLDelft
NeeVerkadestraat62613 ZLDelft
NeeVerkadestraat102613 ZLDelft
NeeVijver Noord72613 ZNDelft
NeeVerkadestraat122613 ZLDelft
NeeVerkadestraat142613 ZLDelft
NeeVerkadestraat162613 ZLDelft
NeeVerkadestraat182613 ZLDelft
NeeVerkadestraat202613 ZLDelft
NeeVerkadestraat222613 ZLDelft
NeeVerkadestraat242613 ZLDelft
NeeVerkadestraat262613 ZLDelft
NeeVerkadestraat282613 ZLDelft
NeeVijver Noord12613 ZNDelft
NeeVijver Noord32613 ZNDelft
NeeVijver Noord52613 ZNDelft
NeeWallerstraat52613 ZRDelft
NeeWallerstraat92613 ZRDelft
NeeVerkadestraat312613 ZKDelft
NeeRobert Koumansplein62613 ZPDelft
NeeWallerstraat442613 ZSDelft
NeeWallerstraat482613 ZSDelft
NeeWallerstraat502613 ZSDelft
NeeZocherweg2A2613 ZVDelft
NeePasteurstraat22613 ZWDelft
NeePasteurstraat52613 ZWDelft
NeePasteurstraat82613 ZWDelft
NeePasteurstraat112613 ZWDelft
NeePasteurstraat142613 ZWDelft
NeeRobert Koumansplein22613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein52613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein72613 ZPDelft
NeeWallerstraat402613 ZSDelft
NeeRobert Koumansplein82613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein92613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein102613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein112613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein122613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein132613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein142613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein172613 ZPDelft
NeeVijver Zuid22613 ZMDelft
NeeVijver Zuid42613 ZMDelft
NeeWallerstraat282613 ZSDelft
NeeZocherweg172613 ZTDelft
NeeWallerstraat422613 ZSDelft
NeeWallerstraat382613 ZSDelft
NeeWallerstraat112613 ZRDelft
NeeWallerstraat62613 ZSDelft
NeeWallerstraat132613 ZRDelft
NeeWallerstraat152613 ZRDelft
NeeWallerstraat172613 ZRDelft
NeeWallerstraat192613 ZRDelft
NeeWallerstraat212613 ZRDelft
NeeWallerstraat252613 ZRDelft
NeeWallerstraat272613 ZRDelft
NeeWallerstraat292613 ZRDelft
NeeWallerstraat312613 ZRDelft
NeeWallerstraat22613 ZSDelft
NeeWallerstraat42613 ZSDelft
NeeWallerstraat82613 ZSDelft
NeeWallerstraat362613 ZSDelft
NeeWallerstraat102613 ZSDelft
NeeWallerstraat122613 ZSDelft
NeeWallerstraat142613 ZSDelft
NeeWallerstraat162613 ZSDelft
NeeWallerstraat182613 ZSDelft
NeeWallerstraat202613 ZSDelft
NeeWallerstraat222613 ZSDelft
NeeWallerstraat242613 ZSDelft
NeeWallerstraat262613 ZSDelft
NeeWallerstraat302613 ZSDelft
NeeWallerstraat322613 ZSDelft
NeeWallerstraat342613 ZSDelft
NeeVerkadestraat332613 ZKDelft
NeeVerkadestraat292613 ZKDelft
NeeWallerstraat16D2613 ZSDelft
NeeFrederik Matthesstraat242613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat22613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat42613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat62613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat82613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat102613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat122613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat142613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat162613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat182613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat202613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat222613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat262613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat412613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat282613 ZZDelft
NeeFrederik Matthesstraat302613 ZZDelft
NeePasteurstraat12613 ZWDelft
NeePasteurstraat32613 ZWDelft
NeePasteurstraat42613 ZWDelft
NeePasteurstraat62613 ZWDelft
NeePasteurstraat72613 ZWDelft
NeePasteurstraat92613 ZWDelft
NeePasteurstraat102613 ZWDelft
NeePasteurstraat132613 ZWDelft
NeePasteurstraat152613 ZWDelft
NeeZocherweg12613 ZTDelft
NeeFrederik Matthesstraat432613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat392613 ZXDelft
NeeZocherweg52613 ZTDelft
NeeBeyerinckstraat1A2613 ZJDelft
NeeWallerstraat16E2613 ZSDelft
NeeJ.C. van Markenplein112613 AEDelft
NeeJ.C. van Markenweg12613 ADDelft
NeeFrederik Matthesstraat452613 ZXDelft
NeeWallerstraat14A2613 ZSDelft
NeeWallerstraat14B2613 ZSDelft
NeeWallerstraat14C2613 ZSDelft
NeeWallerstraat14D2613 ZSDelft
NeeWallerstraat16A2613 ZSDelft
NeeWallerstraat16B2613 ZSDelft
NeeWallerstraat14E2613 ZSDelft
NeeFrederik Matthesstraat32613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat372613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat52613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat72613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat92613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat112613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat152613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat172613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat232613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat252613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat292613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat312613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat332613 ZXDelft
NeeFrederik Matthesstraat352613 ZXDelft
NeeZocherweg32613 ZTDelft
NeeZocherweg72613 ZTDelft
NeeVerkadestraat272613 ZKDelft
NeeLaan van Altena322613 AJDelft
NeeLaan van Altena102613 AJDelft
NeeLaan van Altena122613 AJDelft
NeeLaan van Altena142613 AJDelft
NeeLaan van Altena162613 AJDelft
NeeLaan van Altena182613 AJDelft
NeeLaan van Altena202613 AJDelft
NeeLaan van Altena222613 AJDelft
NeeLaan van Altena242613 AJDelft
NeeLaan van Altena262613 AJDelft
NeeLaan van Altena282613 AJDelft
NeeLaan van Altena302613 AJDelft
NeeVerkadestraat12613 ZKDelft
NeeLaan van Altena62613 AJDelft
NeeVerkadestraat32613 ZKDelft
NeeVerkadestraat52613 ZKDelft
NeeVerkadestraat72613 ZKDelft
NeeVerkadestraat92613 ZKDelft
NeeVerkadestraat112613 ZKDelft
NeeVerkadestraat132613 ZKDelft
NeeVerkadestraat152613 ZKDelft
NeeVerkadestraat172613 ZKDelft
NeeVerkadestraat192613 ZKDelft
NeeVerkadestraat212613 ZKDelft
NeeVerkadestraat232613 ZKDelft
NeeVerkadestraat252613 ZKDelft
NeeLaan van Altena82613 AJDelft
NeeLaan van Altena42613 AJDelft
NeeZocherweg92613 ZTDelft
NeeBeyerinckstraat92613 ZJDelft
NeeZocherweg22613 ZVDelft
NeeZocherweg112613 ZTDelft
NeeZocherweg132613 ZTDelft
NeeZocherweg152613 ZTDelft
NeeZocherweg212613 ZTDelft
NeeZocherweg232613 ZTDelft
NeeZocherweg252613 ZTDelft
NeeBeyerinckstraat12613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat32613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat52613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat72613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat112613 ZJDelft
NeeLaan van Altena22613 AJDelft
NeeBeyerinckstraat22613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat42613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat62613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat82613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat102613 ZJDelft
NeeBeyerinckstraat122613 ZJDelft
NeeRobert Koumansplein12613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein32613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein42613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein152613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein162613 ZPDelft
NeeRobert Koumansplein182613 ZPDelft
NeeZocherweg192613 ZTDelft

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis
Neeoorspronkelijke functieSport, recreatie, vereniging en horecaSport en recreatie
Neeoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenTuin
Neeoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenPark

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DelftF7841A1
DelftF7842A5
DelftF7841A4
DelftF7835A4
DelftF7841A2
DelftF7842A13
DelftF7842A7
DelftF7842A12
DelftF7842A3
DelftF7842A11
DelftF7842A1
DelftF7842A15
DelftF7842A6
DelftF7842A9
DelftF7842A10
DelftF7842A14
DelftF7842A2
DelftF7842A4
DelftF7841A5
DelftF7842A8
DelftF7841A3
DelftF7835A1
DelftF7835A2
DelftF7835A3
DelftF7841A6
DelftF7842A16
DelftF7805
DelftF7692
DelftF7689
DelftF7723
DelftF7770
DelftF7648
DelftF7663
DelftF7700
DelftF7718
DelftF7734
DelftF7738
DelftF7825
DelftF7728
DelftF7829
DelftF7778
DelftF7792
DelftF7722
DelftF7750
DelftF7830
DelftF7705
DelftF7715
DelftF8048
DelftF7717
DelftF7645
DelftF7790
DelftF7642
DelftF7845
DelftF7656
DelftF7680
DelftF7650
DelftF7643
DelftF7653
DelftF8049
DelftF7833
DelftF3920
DelftF7694
DelftF7814
DelftF7839
DelftF7635
DelftF7749
DelftF7774
DelftF7758
DelftF7633
DelftF7666
DelftF7685
DelftF7802
DelftF7679
DelftF7793
DelftF7644
DelftF7831
DelftF7768
DelftF7682
DelftF7667
DelftF7810
DelftF7735
DelftF7756
DelftF7803
DelftF7809
DelftF7691
DelftF7771
DelftF7816
DelftF7647
DelftF7688
DelftF7788
DelftF7659
DelftF7695
DelftF7753
DelftF7632
DelftF7828
DelftF7671
DelftF7703
DelftF7711
DelftF7819
DelftF7640
DelftF7701
DelftF7801
DelftF7639
DelftF7727
DelftF7844
DelftF7795
DelftF7813
DelftF7767
DelftF7823
DelftF7766
DelftF7832
DelftF3923
DelftF7664
DelftF7630
DelftF7755
DelftF7652
DelftF7786
DelftF7651
DelftF7684
DelftF7455
DelftF7665
DelftF7712
DelftF7698
DelftF7800
DelftF7784
DelftF7827
DelftF7781
DelftF7661
DelftF7708
DelftF7719
DelftF7634
DelftF7849
DelftF7672
DelftF7699
DelftF7704
DelftF7702
DelftF7721
DelftF7797
DelftF7846
DelftF7847
DelftF7775
DelftF6110
DelftF8050
DelftF7706
DelftF7678
DelftF7811
DelftF7807
DelftF7752
DelftF7764
DelftF7710
DelftF3086
DelftF7456
DelftF7707
DelftF7776
DelftF7785
DelftF7834
DelftF7660
DelftF1401
DelftF7761
DelftF7820
DelftF7745
DelftF7646
DelftF7794
DelftF7760
DelftF7658
DelftF7838
DelftF7675
DelftF7737
DelftF7763
DelftF7729
DelftF7724
DelftF7733
DelftF7789
DelftF7673
DelftF7697
DelftF7783
DelftF7740
DelftF2260
DelftF7681
DelftF7614
DelftF7759
DelftF7629
DelftF7824
DelftF7638
DelftF7777
DelftF7757
DelftF7748
DelftF7779
DelftF7736
DelftF7693
DelftF7478
DelftF7821
DelftF1399
DelftF7848
DelftF7762
DelftF7631
DelftF7739
DelftF7726
DelftF7616
DelftF7773
DelftF7772
DelftF7798
DelftF7690
DelftF7731
DelftF7615
DelftF7732
DelftF7826
DelftF7787
DelftF7799
DelftF7649
DelftF7676
DelftF7796
DelftF7840
DelftF7716
DelftF7683
DelftF7654
DelftF7636
DelftF7791
DelftF7655
DelftF7730
DelftF7782
DelftF7668
DelftF7720
DelftF7670
DelftF7709
DelftF3023
DelftF7674
DelftF7808
DelftF7637
DelftF7696
DelftF2261
DelftF7751
DelftF7677
DelftF7641
DelftF7657
DelftF7815
DelftF7744
DelftF7725
DelftF7669
DelftF5944
DelftF7662
DelftF7686
DelftF7817
DelftF7822
DelftF7713
DelftF5947
DelftF7714
DelftF7769
DelftF7780
DelftF7804
DelftF7687
DelftF7754
DelftF7765
DelftF7818
DelftF8343
DelftF8344
DelftF8345
DelftF8346