Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511953
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82667/71
Kadastrale aanduiding
Muiden C 4139
Googweg 1, 1399 EP te Muiderberg

Omschrijving

Inleiding

Voormalig HOTEL annex STATIONSGEBOUW, genaamd "HET RECHTHUIS". Het pand werd reeds in de 18de eeuw gebouwd als een van de landhuizen aan de Brink, maar werd omstreeks 1795 ingericht tot hotel. Het pand kreeg had in de 19de eeuw een eclectisch uiterlijk met voornamelijk neo-classicistische elementen. In 1881 werd het hotel uitgebreid met een stationshalte voor de tramlijn Amsterdam-Muiderberg: de lage dwarsvleugel tegen de voorgevel met een open houten galerij was het stationsgedeelte. Dit stationsgedeelte werd oorspronkelijk afgesloten door een schilddak met zwarte Hollandse pannen, maar is thans (1996) vervangen door een plat dak.

Het pand is gelegen op de zuidwestelijke punt van de Brink, alwaar de Brink overgaat in de Googweg. Het pand heeft een L-vormige plattegrond en ligt met de inknikkende hoek naar de Brink gericht. In de naar de Brink gerichte hoek zijn zes lindebomen geplaatst.

N.B. Het pand is in de loop der jaren uitgebreid met diverse aanbouwen die niet onder de bescherming vallen, zoals de aanbouw achter het hotel (zuidoostzijde) en de aanbouw achter het stationsgedeelte (zuidwestzijde).

Omschrijving

Vrijstaand pand, gebouwd op L-vormige plattegrond, samengesteld uit een noordoost-zuidwestgericht volume met een hoogte van twee bouwlagen onder een schilddak en een éénlaags noordwest-zuidoostgericht volume.

Het tweelaagse bouwvolume van het hotel is opgetrokken uit gepleisterde baksteen en wordt afgesloten door een schilddak met zwarte Hollandse pannen. De noklijn is noordoost-zuidwest gericht. Ter hoogte van de balklagen bevinden zich staafankers in de gevel. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen een rechthoekig houten venster. De gevel wordt afgesloten door een fries, bestaande uit verticaal beschot met gekeperde uiteinden, en een op houten schoren rustende geprofileerde houten dakgoot. In het fries is op elke vensteras een houten fronton aangebracht (ter breedte van een venster).

De voorgevel van het hotel (NW) heeft een breedte van zeven vensterassen. De eerste, tweede, derde, vierde en zesde as van links bevatten op de begane grond en eerste verdieping een venster. Deze vensters worden per as gekoppeld door hun houten omlijstingen. Alle vensters hebben een houten lekdorpel en worden geflankeerd door houten lisenen. De vensters op de begane grond hebben onder de lekdorpel een houten tandlijst met op de hoeken een blokje met triglyphen en guttae, de vensters op de eerste verdieping hebben een borstwering met verticaal houten beschot en gekeperde uiteinden. Tussen de tweede en de derde vensteras bevindt zich een gedenkplaat met de tekst "STATION ST-TRAM". De vijfde as van links bevat op de begane grond de entree, bestaande uit een dubbele paneeldeur met zijlichten. Beide zijlichten worden geflankeerd door houten lisenen. Het geheel wordt gekoppeld door een smalle houten kroonlijst met daarboven een naambord met "HOTEL HET RECHTHUIS". Het naambord wordt geflankeerd door klauwstukken (boven de zijlichten) en bekroond door een klein fronton, dat bevestigd is op de borstwering van het venster op de eerste verdieping. De meest rechter as bevat op de eerste verdieping een venster; op de begane grond is de dwarsvleugel van het voormalige stationsgedeelte tegen het hotel aangezet.

De zuidwestelijke kopgevel van het hotelgedeelte heeft een breedte van twee vensterassen en bevat op de begane grond en eerste verdieping vensters, die net als in de voorgevel per as worden gekoppeld door hun omlijsting.

De noordoostelijke kopgevel van het hotelgedeelte bevat op de begane grond een niet beschermde aanbouw, de eerste verdieping heeft een niet gepleisterd gevel en bevat een niet oorspronkelijk venster. Ter hoogte van het fries bevinden zich enkele staafankers.

De achtergevel van het hotelgedeelte (ZO) is gepleisterd en blind, op enkele niet oorspronkelijke, niet beschermde vensters na. Tegen de achtergevel zijn een kleine en een grote niet beschermde aanbouw geplaatst.

De dwarsvleugel, geplaatst aan de rechterkant van de voorgevel, is het voormalige stationsgedeelte. De voorgevel van het voormalige stationsgedeelte (ZW) is gepleisterd en heeft een breedte van vijf vensterassen. Elke as bevat een dubbele paneeldeur met glas in de bovenste panelen en een rechthoekig bovenlicht. De deuren worden bekroond door een rechthoekige houten wenkbrauw. Voor de gevel is een houten vakwerk-galerij geplaatst. De galerij heeft een breedte van zeven traveeën en een diepte van twee traveeën. De traveeën worden van elkaar gescheiden door geschoorde houten standvinken, waarvan de stijlen op stenen poeren zijn geplaatst. De constructie is verstijfd door middel van houten stijl- en regelwerk onder de dakrand: hierbij zijn in de eerste, derde, vijfde en zevende travee de houten delen diagonaal geplaatst, in de tweede, vierde en zesde travee horizontaal en verticaal. De nadruk ligt op de middelste travee die iets breder is dan de overige en waarin onder de dakrand een bord is bevestigd met de tekst "STATION STOOMTRAM". De galerij wordt afgesloten door een flauw hellend houten afdak. De rechterkopgevel (NW) bevat één vensteras met dubbele deur en bovenlicht als in de voorgevel.

Waardering

Het voormalige hotel annex stationsgebouw is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard voorbeeld van een voornamelijk uit de 19de eeuw daterend horecapand annex stationsgebouw, opgetrokken in eclectische bouwtrant. Daarnaast heeft het pand ensemble- en situationele waarde vanwege de markante ligging aan de Brink te Muiderberg.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Sport, recreatie, vereniging en horeca Horeca Hotel
Nee Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Transport Tramstation
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1700
1800
globaal
verbouwing
1881
1881
exact
aanbouw tramstation

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden
Eclecticisme
invloeden