Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508648
Complexnummer
514724 - Makken
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82929/113
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Vierlingsbeek G 232
Makkenweg 1, 5824 AK te Holthees

Omschrijving

Inleiding

Het KASTEELTERREIN van het voormalige kasteel Makken bestaat uit een in plattegrond rechthoekig terrein van ca. 200 (N-Z) bij 100 (O-W) meter, waarvan de zuidwestelijke hoek flauw is afgesneden door de aanleg van de spoorlijn (voltooid in 1883). Het terrein wordt aan alle zijden begrensd door de oude grachten, die aan de oostelijke zijde in verbinding staan met de oude Vierlingsbeek, thans genaamd Loobeek of Afwateringskanaal. De grenzen van het beschermde terrein bevinden zich op de van het kasteel uit gezien buitenste taluds. De bouwwerken van schuur (XIX) en kasteelboerderij (1955) vallen buiten de bescherming.

Beschrijving

Het terrein bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, van globaal gelijke grootte, optisch gescheiden door het oost-west gerichte bouwvolume van de voorburcht. Beide terreindelen bestaan uit weidegrond, met plaatselijk perceelrandbegroeiing en enkele solitaire bomen, waaronder op het noordelijke deel een tamme kastanje met een stamomvang van ca. 4,5 meter. In zowel het zuidelijke als het noordelijke deel zijn ter plaatse van de resterende bebouwing nog oude grachttracés zichtbaar. Ter plaatse van de oude waterburcht loopt het terrein af naar de thans dichtgegooide grachten (noord en zuid resp. 8,5 en 13 meter breed). Blijkens de chromo-topografische kaart, blad 632, herzien in 1913, was de zuidelijke gracht in 1913 nog open. De beide voormalige grachten omsluiten het terrein (43 x 38 meter, ca. 1,5 meter beneden het maaiveld van de omliggende weilanden), waarbinnen zich de fundamenten van de waterburcht moeten bevinden. De zuidelijke gracht van de burcht loopt herkenbaar in het terrein door tot voorbij de voorburcht. Het voormalige binnenterrein van de voorburcht wordt door een gedeeltelijk tweesteens gemetselde, ca. 1 meter hoge steilrand van het burchtterrein gescheiden. Op het kasteelterrein bevindt zich de resterende helft van de oude voorburcht, alsmede de oostelijk daarvan gelegen schuur (met oudere kern, noordelijke gevel op oude fundamenten) en de in 1955 grotendeels herbouwde kasteelboerderij (met plaatselijk oud muurwerk). Thans is onbekend welke muurresten zich nog in het terrein bevinden. Op sommige plaatsen komen de resten van muren en funderingen aan de oppervlakte, zoals direct ten oosten van het resterende deel van de voorburcht.

Waardering

Het object heeft cultuurhistorische waarden: het is van belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en bestuurlijke ontwikkeling; ensemblewaarden: het complex heeft een bijzondere betekenis wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek; het heeft een bijzondere betekenis wegens de wijze van verkaveling en inrichting; het heeft belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en bodemgesteldheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514724. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Park

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1650
1700
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing