Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518648
Complexnummer
518646 - Klooster Loreto
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82639/23
Kadastrale aanduiding
Simpelveld B 3431
Kloosterstraat 68, 6369 AE te Simpelveld

Omschrijving

Inleiding

KLOOSTER bestaande uit een kloosterkapel met aan weerszijden een kloostervleugel.

Het klooster dateert uit 1878 en werd gebouwd naar een ontwerp van de Duitse architect H.J. Hürth. De bouwstijl van de kloosterkapel is Neo-Gotiek. De bouwstijl van de kloostervleugels is beïnvloed door Neo-Gotiek. Het gehele kloostercomplex behoort tot de zogenoemde Kulturkampf-kloosters.

Omschrijving

Kloosterkapel in dwarsrichting op een rechthoekige plattegrond met aan weerszijden een kloostervleugel in lengterichting eveneens op een rechthoekige plattegrond. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en hardsteen.

KLOOSTERKAPEL Kruisvormige kapel met lagere zijbeuken. Het middenschip en de kruisarmen tellen drie bouwlagen, de zijbeuken tellen twee bouwlagen. De kapel wordt afgedekt met zadeldaken en schilddaken met leien. Vieringsklokkentorentje met naaldspits bekroond met smeedijzeren kruis. Dakkapellen met spitse leien dakjes bekroond met nokpion. Spitsboogvormige glas-in-lood vensters met hardstenen dorpelstenen en sluitstenen. Symmetrische indeling VOORGEVEL. Dubbele toegangsdeur van omstreeks 1990 datum met toegangstrap met leuningen eveneens van omstreeks 1990. Aan de bovenzijde van de deuren een hoog spitsboogvormig glas-in-lood venster met aan de bovenzijde drie- en vierpas tracering. Voor- en zijgevels met verjongende steunberen afgedekt met hardsteen.

In de eerste en tweede bouwlaag van de voorgevel twee spitsboogvormige glas-in-lood vensters. In de topgevel voorgevel een spitsboogvormig spaarveld met hierin kleine venstertjes. Topgevel bekroond met een stenen kruis en geflankeerd door twee hardstenen pinakels. Aan weerszijden van het middendeel voorgevel op het dak van de zijbeuken een balustrade in hardsteen.

LINKER- EN RECHTERZIJGEVEL van de kapel tellen vier venstertraveeën, met in elke travee in de eerste en tweede bouwlaag een spitsboogvormig glas-in-lood venster. In de gevels van de kruisarmen in elke bouwlaag een spitsboogvormig glas-in-lood venster. Steunberen aan de zijgevels lopen hoger door en zijn met luchtbogen verbonden met het middenschip.

De ACHTERGEVEL van de kapel wordt aan weerszijden bekroond met een torentje met naaldspits met leien. Aan de achtergevel is de kapel voorzien van een aanbouw in twee bouwlagen met een plat dak. In de souterrainverdieping van de aanbouw een uitbouw in een bouwlaag over de gehele gevelbreedte met een plat dak met hierop een terras. Deze uitbouw is voorzien van een aan twee zijden opgaande trap met leuning. In de frontgevel van deze uitbouw een groot rondboogvormig houten vensterkozijn deels in vakwerk uitgevoerd.

In de eerste bouwlaag van de aanbouw een groot spitsboogvormig houten kozijn met hierin twee rechthoekige deuren voorzien van vensterroosters. De vensters aan weerszijden van de deuren eveneens voorzien van smeedijzeren roosters. Op het middendeel van het kozijn is een houten kruis aangebracht. Op het kruis een corpus en aan weerszijden van het kruis een beeld op een houten console. Aan weerszijden van de spitsboog een rechthoekig venster met segmentboogvormig bovenlicht. In de tweede bouwlaag van de aanbouw een spitsboogvormig venster deels voorzien van drie- en vierpas-tracering. Aan weerszijden van dit venster een rechthoekig venster met segmentboogvormig bovenlicht. Op het platte dak van de aanbouw een smeedijzeren leuning. Van het INTERIEUR van de kapel is het volgende van belang.

Kapel met hoog middenschip met plafond met kruisribgewelven. Aan weerszijden van middenschip spitsbogen naar de zijbeuken en hierboven spitsbogen naar de galerijen. Galerijen met smeedijzeren leuningen met houten handlijst. Neo-Gotisch hoofdaltaar. Maria- en Jozefaltaar. Op de bovengalerij aan de rechterzijde een dagkapel. De beide KLOOSTERVLEUGELS aan weerszijden van de kapel tellen drie bouwlagen en souterrain en worden afgedekt met schild- en zadeldaken met dakpannen. In voorgeveldakvlak een reeks dakkapellen met zadeldakje. Voorgevel dakkapellen uitlopend in tuitgeveltje met hierin een spitsboogvormig spaarveld. In beide kloostervleugels segmentboogvormige souterrainvensters; in de eerste bouwlaag rechthoekige houten vensters met segmentboogvormige bovenlichten; in de tweede en derde bouwlaag dubbele smalle vensters met segmentboogvormige bovenlichten en hardstenen tussenstijl. Vensters met hardstenen dorpelstenen en aan de bovenzijde segmentboog en vulstuk deels in een lichtrode tint baksteen. Tussen souterrain en eerste bouwlaag een horizontale band hardsteen, en tussen eerste en tweede bouwlaag een doorlopende waterlijst in hardsteen. Aan de benedenzijde van de vensters in de derde bouwlaag decoratief metselwerk in een lichtrode tint baksteen. Onder de dakrand kleine spitsboogvormige boogfriesen. Middendeel frontgevel van beide kloostervleugels iets vooruitspringend en uitlopend in kleine trapgevel. In deze trapgevel spitsboogvormig spaarveld met hierin een dubbel venstertje. De kloostervleugel aan de LINKERZIJDE wordt afgesloten met een uitgebouwd bouwvolume haaks op deze vleugel.

Dit laatste bouwvolume loopt uit in een trapgevel met hierin drie spitsboogvormige spaarvelden. In deze spaarvelden kleine venstertjes. In de top van de voorgevel een decoratief smeedijzeren muuranker. In het rechterdeel van de voorgevel in de eerste bouwlaag de kloosteringang met rechthoekige houten deur onder een klein luifeltje. Toegangstrap dateert van omstreeks 1990.

Op de rechterzijde van het voorgeveldakvlak een opbouw ten behoeve van de liftkoker.

De kloostervleugel aan de RECHTERZIJDE van de kapel vrijwel identiek aan de vleugel aan de linkerzijde van de kapel. Het bouwvolume haaks op de rechterzijgevel is in de eerste bouwlaag aan de rechterzijgevel voorzien van een aanbouw in een bouwlaag met plat dak en een breed hoger doorlopend schoorsteenkanaal. Aan de rechterzijde van dit schoorsteenkanaal een iets vooruitspringend geveldeel uitlopend in een trapgevel. In deze aanbouw rechthoekige houten vensters met segmentboogvormige bovenlichten. Vensters zijn niet voorzien van een decoratieve omlijsting in lichtrode baksteen.

ACHTERGEVELS van beide kloostervleugels zijn soberder uitgevoerd dan de voorgevel. Rechthoekige houten vensters met segmentboogvormige bovenlichten. Achtergeveldeel rechts van de kapel: het rechterdeel van de achtergevel springt iets vooruit en loopt uit in een trapgevel. Op het achtergeveldakvlak een brede dakkapel die dateert van omstreeks 1990. Gedeelte achtergevel tevens voorzien van een uitbouw over drie bouwlagen met schilddak met Muldenpannen. Deze uitbouw is voorzien van een trapgevel.

Geveldeel links van de kapel: eveneens een uitbouw in drie bouwlagen met schilddak met Muldenpannen en een trapgevel en eveneens een brede dakkapel van omstreeks 1990. Keuken in het souterrain met een aantal kunststof vensterkozijnen. Linkergeveldeel is uitgebouwd en loopt uit in een trapgevel. Dit geveldeel dateert uit 1989 en betreft een ontwerp van architect Swinkels te Maastricht en is uitgesloten van bescherming. Oorspronkelijk bevond zich haaks op dit geveldeel nog een kloostervleugel: deze werd in 1989 afgebroken.

Aan de linkerzijde van dit bouwvolume een aanbouw in twee bouwlagen met plat dak als verbinding met het voormalig Noviciaat. In de eerste bouwlaag van deze aanbouw grote segmentboogvormige vensterkozijnen en in de tweede bouwlaag kleine spitsboogvormige venstertjes. Het terras voor deze aanbouw dateert van omstreeks 1990.

Het INTERIEUR van de kloostervleugels is, behoudens de interieurindeling die in tact is, aangepast en gemoderniseerd en niet beschermenswaardig.

Aan de straatzijde een erfscheiding bestaande uit een lage bakstenen muur met hardstenen afdeklaag met hierop een smeedijzeren hekwerk. Enkele smeedijzeren poorten tussen twee bakstenen kolommen. Aan de straatzijde geheel links bestaat de erfscheiding uit een hoge bakstenen muur met ezelsrug en gescheiden door bakstenen kolommen in een lichtere tint baksteen.

Waardering

De kloosterkapel en de twee kloostervleugels zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling en als voorbeeld van een Kulturkampfklooster.

De kloosterkapel en de twee kloostervleugels bezitten architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere belang voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur; als voorbeeld van het oeuvre van architect H.J. Hürth; het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en met name het kapelinterieur. Ensemblewaarde ontlenen de kloostergebouwen aan de situering binnen het kloostercomplex Loreto en daarmee van belang voor het aanzien van Simpelveld.

De kloostergebouwen zijn tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en van met name het kapelinterieur en wegens de cultuurhistorische, architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518646. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Klooster Kloosterkapel met aan weerszijden een kloostervleugel

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1878
1878
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden
kapel in neo-gotiek, kloostervleugels met invloed NG

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Hürth, H.J. ; Limburg
architect / bouwkundige / constructeur