Complexgegevens

Complexnummer
524299

Omschrijving

Omschrijving complex

De historische buitenplaats Zuidewijk Spick is in feite een grote boerderij op de bekende Limburgse castellum-plattegrond; een parkaanleg van grote allure ontbreekt; wel zijn er een moestuin en een wandelbos ("doolhof" genaamd). Zuidewijk Spick is, evenals het verder noordelijk gelegen kasteel Hillenraad, gelegen in een oude Maasbedding, een in de regel weinig geschikte locatie voor bewoning, met uitzondering van kasteelplaatsen en vestiging van watermolens; Zuidewijk Spick vormt zo'n uitzondering. Als landadellijk agrarisch complex is het zeer karakteristiek en indrukwekkend; helaas doen twee recent gebouwde schuren ten zuiden van het complex afbreuk aan de visuele beleving. Onder het maaiveld bevinden zich naar alle zekerheid oudheidkundige restanten, bijvoorbeeld aan de Raaystraat, bij de toegangsbrug tot de historische buitenplaats Zuidewijk Spick, waar ondergronds de bakstenen fundering van het oude poortgebouw is aangetroffen. Het complex ligt ten zuiden van Boukoul in de flauwe bocht van de Raaystraat en de weg naar het gehucht Maalbroek en wordt begrensd door eigen agrarische terreinen. Het complex bestaat uit: KASTEELBOERDERIJ (1), PARKAANLEG (2), BIJGEBOUWEN (3), MUUR met POORT (4), TOEGANGSBRUG (5), TWEE BAKSTENEN HEKPIJLERS (6).

Op de bij de registeromschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

Waardering

De historische buitenplaats Zuidewijk Spick is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom, zowel onder als boven het maaiveld, en als belangrijk voorbeeld van een oude Limburgse herenboerderij in een vrijwel ongestoorde rurale setting. Zoals reeds gemeld wordt een en ander verstoord door twee in 1996 gebouwde grote schuren; de schuren staan net ten zuiden van de historische buitenplaats Zuidewijk Spick. De twee bakstenen hekpijlers aan de zijde van de Raaystraat, nabij de brug, dateren uit 1967 en genieten geen bescherming ingevolge de Monumentenwet 1988.