Complexgegevens

Complexnummer
528520

Omschrijving

Omschrijving van het complex

Agrarisch complex bestaande uit een BOERDERIJ van het hallehuistype (1), een BOENHOK MET BOENSTOEP, XIXB (2) en een ZANDHOK, XXA (3). Het hoofdobject is een voor het veenweidegebied van de Alblasserwaard kenmerkende sobere veeteeltboerderij van het hallehuistype, met een goed bewaard gebleven interieur in het voorhuis. Het erf waarop de objecten zijn gesitueerd is gelegen in het buitengebied van de gemeente aan de zuidwestzijde van het Achterland. De boerderij, die in aanleg 17e-eeuws is en verder voornamelijk kenmerken uit de 18e en 19e eeuw vertoont, is op een woonheuvel gelegen en staat schuin op en iets teruggerooid van deze weg. Het erf is omgeven door sloten. Kenmerkend voor de aanleg van het erf zijn onder meer het met grind verharde toegangspad en de eenvoudige erfbeplanting met o.a. leilinden voor de boerderij. Het boenhok en het zandhok zijn geheel rechts op het erf gesitueerd.

Waardering

BOERDERIJCOMPLEX bestaande uit een hallehuisboerderij, een overdekte boenstoep met boenhok en een zandhok van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een in de loop van de zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw gegroeid agrarisch bedrijf in het Veenweidegebied van de Alblasserwaard. Het complex heeft ensemblewaarden vanwege de ruimtelijke en historisch-functionele samenhang van de complexonderdelen en de bijdrage die de opstallen leveren aan het relatief goed bewaard gebleven karakter van het boerenerf. Het geheel heeft situeringswaarde vanwege de karakteristieke ligging in een boerderijlint.